Statut

STATUT

TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU

TOWARZYSTWA  KRZEWIENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ

2022 r.

ROZDZIAŁ I

NAZWA,TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ.  Jest Związkiem osób prawnych, dalej zwanym „Toruńskim Związkiem TKKF”. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§2

Siedzibą władz Toruńskiego Związku TKKF jest miasto  Toruń, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§3

Toruński Związek TKKF działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

§4

Toruński Związek TKKF jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania, korzystając ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych. Związek może tworzyć oraz przyjmować jednostki regulaminowe działające w ramach Związku.

§5

 1. Toruński Związek TKKF deklaruje przynależność do KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ, na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz zobowiązuje się do stałego używania jego godła, barwy i flagi:

1/ Godłem – jest kompozycja liter „TK” na białym polu oraz „KF” na czerwonym polu, zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej,

2/ Barwami są kolory: biały, czerwony, zielony,

3/ Flagą jest prostokątny płat materiału koloru białego z pasem czerwonym w górnej jej części i godłem umieszczonym pośrodku.

 1. Toruński Związek TKKF używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6

Toruński Związek TKKF zobowiązuje się do:

 1. Działania zgodnego ze Statutem i uchwałami władz KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Niezwłocznej zmiany lub cofnięcia uchwały niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Celem Toruńskiego Związku TKKF jest:

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej.
 2. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Podtrzymywanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych u członków zwyczajnych Związku tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej.
 5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 7. Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich), profilaktyki i promocji zdrowia.
 8. Wspomaganie procesu poprawnej socjalizacji i wychowania poprzez wykorzystywanie walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej.

§8

 1. Toruński Związek TKKF stosuje następujące środki działania:
 • Współdziała w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku, inicjuje nowe formy działalności programowej i organizacyjnej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 • Organizuje zloty, festyny oraz inne masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.
 • Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym – ukierunkowanym, w zależności  od zainteresowań członków.
 • Propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także innych form aktywnego wypoczynku.
 • Udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych, współpracując w tym zakresie z mediami publicznymi.
 • Prowadzi działalność wydawniczą własną, współpracuje ze szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi oraz popiera prace naukowo-badawcze w zakresie edukacji, sportu, sportu osób niepełnosprawnych, sportu dla wszystkich oraz zdrowia.
 • Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji.
 • Prowadzi doradztwo personalne w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 • Organizuje konferencje i seminaria odnoszące się do spraw stanowiących domenę działań Związku.
 • Organizuje oraz prowadzi kursy w celu szkolenia i dokształcania instruktorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb sportu, sportu osób niepełnosprawnych, rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) w różnych środowiskach.
 • Organizuje i prowadzi ośrodki rekreacji fizycznej, szkoleniowo-rekreacyjne, metodyczno-szkoleniowe oraz różnorodne formy obozownictwa, w tym obozy: sportowo-rekreacyjne, profilaktyczno-usprawniające, sportowe – dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin.
 • Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.
 • Współpracuje z zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej.
 • Koordynuje działalność zrzeszonych członków kształtując wspólne kierunki działania.
 • Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych.
 • Prowadzi działalność statutową we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizacje zadań statutowych.
 • Współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania patologiom.
 1. Toruński Związek TKKF realizuje cele statutowe oraz prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności z uwzględnieniem podejmowania także szczególnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Toruńskiego  Związku TKKF dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych bezpośrednich.
 2. Członków zwyczajnych pośrednich.
 3. Członków nadzwyczajnych.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi bezpośrednimi są Ogniska TKKF działające na podstawie statutów zarejestrowanych przez właściwy Sąd Rejestrowy, oraz Kluby Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i inne stowarzyszenia, uwzględniające zasady statutów ramowych TKKF.
 2. Statuty i regulaminy członków zwyczajnych bezpośrednich nie mogą być sprzeczne ze Statutem Toruńskiego  Związku TKKF.
 3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych bezpośrednich decyduje Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF, na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 4. Członkowie zwyczajni bezpośredni mają prawo:

1/ uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Zjazdach Toruńskiego  Związku TKKF, z  głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/ wpływać na kształt i zakres działań Toruńskiego  Związku TKKF, zgłaszać wnioski i  postulaty do jego władz,

3/ używać nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” oraz posługiwać się jego godłem, barwami i flagą,

4/ otrzymywać od władz  Związku pomoc w zakresie realizacji zadań  statutowych, programowo-szkoleniowych i organizacyjnych,

5/ brać czynny udział w imprezach i innych formach działalności statutowej Toruńskiego Związku TKKF oraz korzystać z wszelkich urządzeń Toruńskiego Związku TKKF na zasadach określonych przez jego władze,

6/ korzystać z innych przywilejów wynikających ze Statutu i działalności Toruńskiego Związku TKKF.

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych bezpośrednich należy:

1/ przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Toruńskiego Związku TKKF,

2/ branie czynnego udziału w działalności Toruńskiego Związku TKKF,

3/ dbanie o dobre imię Toruńskiego Związku TKKF i jego majątek.

§11

 1. Członkami zwyczajnymi pośrednimi są osoby fizyczne zrzeszone w Ogniskach i Klubach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych pośrednich następuje z chwilą nabycia praw członkowskich u członków bezpośrednich określonych w §10 ust. 1 Statutu.
 3. Członkowie zwyczajni pośredni mają uprawnienia członków zwyczajnych bezpośrednich, z wyjątkiem prawa uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Zjazdach Toruńskiego Związku TKKF.
 4. Obowiązki członków zwyczajnych pośrednich są takie same jak obowiązki członków zwyczajnych bezpośrednich, z wyjątkiem obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Toruńskiego Związku TKKF.

§12

 1. Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.
 2. O przyjęciu w poczet członków nadzwyczajnych decyduje Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF, na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

1/ uczestniczyć z głosem doradczym poprzez upoważnionych przedstawicieli w Zjazdach Toruńskiego Związku TKKF,

2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Toruńskiego Związku TKKF,

3/ korzystać z przywilejów wynikających ze Statutu i działalności Toruńskiego Związku TKKF.

 1. Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

1/ udzielanie pomocy Toruńskiemu Związkowi TKKF w realizacji jego zadań statutowych,

2/ regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,

3/ przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Toruńskiego Związku TKKF.

§13

Utrata członkostwa

 1. Członkostwo zwyczajne bezpośrednie ustaje na skutek:
 • wystąpienia,
 • skreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • likwidacji osoby prawnej.
 1. Wystąpienie winno być złożone na piśmie i przyjęte przez Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF w ciągu 3 miesięcy. Zarząd Miejski może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych.
 2. Wykreślenie z rejestru członków dokonuje Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF po ustaleniu nie opłacania składek członkowskich za dwa okresy roczne.
 3. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz statutowych lub regulaminów, a także w przypadku działania na szkodę Toruńskiego Związku TKKF. Przed wykluczeniem należy wezwać członka do złożenia wyjaśnień.
 4. Ustanie członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej następuje z dniem podjęcia czynności przez likwidatora.
 5. Członkostwo zwyczajne pośrednie wygasa na skutek wygaśnięcia członkostwa w Ognisku TKKF.
 6. Członkostwo nadzwyczajne wygasa na skutek:

1/ wystąpienia członka złożonego na piśmie,

2/ wykluczenia spowodowanego podjęciem działań niezgodnych z celami Toruńskiego Związku TKKF.

§14

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 1 miesiąca od jego ustania. Powiadomienie należy wysłać na ostatni adres jego siedziby, oficjalnie podany. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej.
 2. Uchwały Zarządu Toruńskiego  Związku TKKF w sprawach o skreślenie i wykluczenie członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.
 3. W terminie 1 miesiąca od doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu członka może on wnieść odwołanie do Zjazdu Delegatów Toruńskiego Związku TKKF za pośrednictwem Zarządu Miejskiego. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Zarząd Miejski na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić, w przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd Miejski wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższy Zjazd Delegatów Toruńskiego Związku TKKF.
 4. O terminie i miejscu zwołania Zjazdu Delegatów Toruńskiego Związku TKKF powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Zjazdu Delegatów Toruńskiego Związku TKKF jest ostateczna.
 5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje praw i obowiązków statutowych członka.

§15

Osoba prawna, której członkostwo ustało, traci prawo do korzystania z nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” oraz godła, barw i flagi Towarzystwa.

§16

Członek Toruńskiego Związku TKKF może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Miejski w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Toruńskiego Związku TKKF lub innego naruszenia postanowień Statutu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§17

Władze Toruńskiego Związku TKKF są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swojej działalności.

§18

Uchwały wszystkich organów władz Toruńskiego Związku TKKF są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę. Uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że Statut przewiduje inne warunki ważności uchwały.

§19

 1. Władzami Toruńskiego Związku TKKF są:

1/  Zjazd Delegatów,

2/  Zarząd Miejski,

3/ Miejska Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu Miejskiego i Miejskiej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Zjazdu Delegatów. Przed wyborem Zjazd Delegatów uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy wybieranych organów oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów. W skład Miejskiej Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:
 • będąca członkiem Zarządu Miejskiego lub pozostająca z członkiem Zarządu Miejskiego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub jakiejkolwiek podległości służbowej,
 • zatrudniona w Toruńskim Związku TKKF,
 • skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.2 W skład Zarządu Miejskiego Toruńskiego  Związku TKKF nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członek Zarządu Miejskiego i członek Miejskiej Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
 2. Mandat członka Zarządu Miejskiego i członka Miejskiej Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

1/ rezygnacji,

2/ odwołania.

 1. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której jest on członkiem.
 2. O skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka będącego członkiem Zarządu Miejskiego lub Miejskiej Komisji Rewizyjnej decydują w drodze wspólnie podjętej uchwały, na wspólnym posiedzeniu, Zarząd Miejski i Miejska Komisja Rewizyjna.
 3. Do postępowania w powyższych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy  §13 i 14.
 4. Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w

głosowaniu.

 1. Członek władz za pełnienie swych funkcji nie pobiera wynagrodzenia, z wyjątkiem

urzędującego członka Zarządu  Miejskiego,  którego może powołać Zarząd Miejski.

Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.

11. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia, jak również o odwołaniu lub skreśleniu ze składu władz uznaje się także za dokonane o ile nastąpiło w drodze nadania pocztowej przesyłki poleconej na oficjalnie podany ostatni adres zamieszkania, przy zachowaniu terminu określonego Statutem.

§20

Zjazd Delegatów Toruńskiego  Związku TKKF

 1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany co 4 lata przez Zarząd Toruńskiego Związku TKKF, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości delegatów nie  później  niż 14 dni przed datą zebrania.
 3. Zwyczajny Zjazd Delegatów może być zwoływany co 2 lata dla przyjęcia sprawozdania władz.
 4. Zwyczajny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF. Obrady Zjazdu otwiera Prezes Zarządu Miejskiego lub jego Zastępca przeprowadzając wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe na podstawie uchwały Zjazdu podjętej większością kwalifikowaną ⅔. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 5. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest prawomocny w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych.
 6. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF na skutek:

1/ uchwały poprzedniego Zjazdu Delegatów,

2/ uchwały Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF,

3/ żądania Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku TKKF,

4/ żądania nie mniej niż ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych bezpośrednich –

wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez przedstawicieli członków

żądających zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, ponadto powinien określać

sprawy jakie będą rozpatrywane przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów,

5/ żądania Kujawsko-Pomorskiego Związku TKKF.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołany jest przez Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF w terminie do 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.
 2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów są osoby, które były delegatami na ostatni Zwyczajny Zjazd Delegatów, o ile nie zostaną wybrani nowi delegaci przez członków zwyczajnych bezpośrednich Związku, według zasad określonych przez Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF.
 3. W Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zjazdach bądź walnych zebraniach członków zwyczajnych bezpośrednich.
 4. Jeden delegat na Zjazd Delegatów ma tylko jeden głos. Mandaty delegatów na Zjazd Delegatów wygasają z dniem wyboru nowych delegatów.
 5. Szczegółowe zasady przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej, a w szczególności zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy ustala każdorazowo Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF.
 6. W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym:

1/ członkowie władz Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF i Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku, którzy nie są  delegatami,

2/ członkowie Ognisk i Klubów TKKF – osoby fizyczne, nie będące delegatami, zaproszone przez  Zarząd  Miejski Toruńskiego Związku TKKF.

 1. W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ przedstawiciele członków nadzwyczajnych,

2/ przedstawiciele władz Związku TKKF do którego Toruński Związek TKKF należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego,

3/ osoby zaproszone przez Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF.

 1. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, Sekretarz i protokolant.
 2. Zjazd Nadzwyczajny Delegatów przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Zjazdu Zwyczajnego zawartych w §20 ust. 2,4,5,9,10,12,13,14.

§21

Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Delegatów Toruńskiego Związku TKKF należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Miejskiego i Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku TKKF oraz dokonywanie oceny działalności tych organów.
 2. Uchwalanie kierunków i programu działania Związku na okres kadencji.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Miejskiemu w całości lub poszczególnym jego członkom na wniosek Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku TKKF. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 4. Wybór członków Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF w liczbie 5 – 7 osób.
 5. Wybór członków Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku TKKF w liczbie 3 osób.
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Toruńskiego Związku TKKF oraz przeznaczenia jego majątku. W tych sprawach wymagana jest kwalifikowana większość 2/3  głosów.
 2. Rozstrzyganie odwołań w sprawach członkostwa.
 3. Nadawanie tytułów: „Członek Honorowy” i „Prezes Honorowy”.
 4. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez delegatów i ustępujące władze Związku.
 5. Wybór delegatów na Zjazdy Organizacyjne Związków TKKF.

§22

Zarząd Miejski Toruńskiego  Związku TKKF

 1. Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF kieruje całokształtem działalności Związku między  Zjazdami i  za swą pracę odpowiada przed Zjazdem.
 2. Liczbę członków Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF ustala każdorazowo Zjazd Delegatów, zgodnie z dyspozycją § 21 ust. 4.
 3. Zarząd Miejski, w ciągu 7 dni od daty wyboru, na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika. Zarząd może wybrać dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
 4. Zarząd Miejski ustanawia regulamin działania, w którym określa organizację oraz tryb swej pracy, podział zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu Miejskiego.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Miejskiego, w przypadkach określonych w § 19 ust. 5 Statutu, Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Zarządu Miejskiego pochodząca z kooptacji nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Zarząd Miejski odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia są protokołowane.
 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia i porządku obrad dokonywane są z 7 dniowym  wyprzedzeniem.
 1. O terminie i porządku obrad Zarządu Miejskiego Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego  Związku TKKF.
 2. Zarząd Miejski obowiązany jest w terminie 1 miesiąca od chwili jego wyboru zawiadomić Sąd Rejestrowy o zmianach w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

§23

Do kompetencji Zarządu Miejskiego Toruńskiego  Związku TKKF należy:

 1. Działanie w imieniu Związku, reprezentowanie go na zewnątrz, kierowanie całokształtem działań Toruńskiego Związku i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.
 2. Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów oraz Związku TKKF, do którego Toruński Związek TKKF należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności Toruńskiego  Związku TKKF.
 4. Uchwalanie budżetu Toruńskiego Związku TKKF, jego realizacja oraz zatwierdzanie bilansu.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej, przeznaczania zysku z działalności gospodarczej i innych wpływów.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 9. Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF.
 10. Powoływanie stałych i okresowych komisji oraz uchwalanie ich regulaminów.
 11. Składanie sprawozdań za okres kadencji Zjazdowi Delegatów.
 12. Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów.
 13. Uchwalanie zasad kampanii sprawozdawczo-wyborczej i klucza wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów Toruńskiego Związku TKKF.
 14. Przyjmowanie sprawozdań z pracy Prezydium Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF.
 15. Uchwalanie regulaminów przyznawania wyróżnień i kar.
 16. Nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów Toruńskiego Związku TKKF, występowanie o odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe innych instytucji dla wyróżniających się w pracy społecznej członków zwyczajnych pośrednich i bezpośrednich oraz działaczy Związku.
 17. Uzupełnianie składu Zarządu, zgodnie z dyspozycją § 22 ust. 5 Statutu.
 18. Powoływanie ośrodków rekreacyjno-szkoleniowych, metodyczno-szkoleniowych i ustalanie zakresu towarzyszącej ich funkcjonowaniu działalności usługowej.
 19. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zjazdu Delegatów lub uregulowanych przez Zjazd.

§24

Komisja Rewizyjna Toruńskiego Związku TKKF 

 1. Komisja Rewizyjna Toruńskiego Związku TKKF jest władzą kontrolującą całokształt działania Toruńskiego  Związku TKKF z wyjątkiem Zjazdu Delegatów.
 2. Liczbę członków Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku TKKF ustala każdorazowo Zjazd Delegatów zgodnie z dyspozycją § 21 ust. 5.
 3. Miejska Komisja Rewizyjna Toruńskiego Związku, w ciągu 7 dni od daty wyboru, na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Miejska Komisja Rewizyjna Toruńskiego Związku ustanawia regulamin działania, w którym określa organizację oraz tryb pracy, podział zadań i obowiązków dla poszczególnych członków Komisji.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego Związku w przypadkach określonych w § 19 ust. 5 Statutu, Miejskiej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Komisji pochodzących z kooptacji nie może przekraczać ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Miejska Komisja Rewizyjna Toruńskiego Związku wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji, działając na jej zlecenie.

§25

Do kompetencji Miejskiej Komisji Rewizyjnej Toruńskiego  Związku TKKF należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Toruńskiego Związku TKKF, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
 2. Wydawanie Zarządowi Miejskiemu Toruńskiego Związku TKKF wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień w sprawach wątpliwych.
 3. Składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Miejskiemu i jego członkom.
 1. Nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych członków zwyczajnych bezpośrednich, udzielanie im pomocy oraz instruktażu.
 1. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Toruńskiego Związku TKKF- względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Miejskiego, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Związku działań Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF.
 2. Powoływanie, w uzasadnionych przypadkach, biegłych księgowych.
 3. Uczestniczenie, poprzez swoich członków, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF oraz władz organizacyjnych niższego stopnia.

ROZDZIAŁ V

WYRÓŻNIENIA I KARY ORAZ SANKCJE ORGANIZACYJNE

§26

 1. Związek stosuje następujące rodzaje wyróżnień dla członków określonych w § 10 i 11:

1/ dyplom,

2/ nagroda,

3/ odznaczenie honorowe,

4/ tytuł – „Członek Honorowy”,

5/ tytuł – „Prezes Honorowy”.

 1. Wyróżnienie określone w ust. 1 pkt. 4 i 5 nadaje Zjazd Delegatów Toruńskiego Związku TKKF na wniosek Zarządu Miejskiego.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień wymienionych w ust. 1 pkt. 1,2,3 określa regulamin uchwalony przez Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF.
 3. Wyróżnienie określone w ust. 1 pkt. 4 i 5 zwalnia z opłacania składek członkowskich i uprawnia do udziału w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.

§27

 1. Za nieprzestrzeganie przepisów wewnętrznych Związku, naruszanie zasad współżycia społecznego lub działania na szkodę Związku, Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF może stosować kary w postaci:

1/ ostrzeżenia,

2/ nagany,

3/ pozbawienia funkcji,

4/ zawieszenia w prawach członka na czas określony, do lat 2-ch,

5/ wykluczenie z członkostwa.

 1. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz.
 2. Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF stosuje kary wobec członków zwyczajnych bezpośrednich i członków nadzwyczajnych.
 3. Od kary określonej w ust.1 pkt. 5 ukaranemu przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Delegatów Toruńskiego Związku TKKF w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. Postanowienia § 14 ust. 3 Statutu posiadają bezpośrednie zastosowanie.

§28

 1. W przypadku naruszenia przez członka zwyczajnego bezpośredniego lub nadzwyczajnego postanowień Statutu, uchwał władz Związku lub obowiązujących przepisów organów państwowych, Zarządowi Miejskiemu Toruńskiego Związku TKKF przysługuje prawo:

1/ zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienie i żądanie jego usunięcia w określonym terminie,

2/ żądanie uchylenia uchwały niezgodnej z prawem,

3/ żądanie zawieszenia w czynnościach osoby pełniącej funkcje we władzach członka zwyczajnego bezpośredniego za wykonanie uchwały niezgodnej z prawem,

4/ wykluczenia z członkostwa.

 1. Zarząd Miejski Toruńskiego Związku TKKF może dodatkowo wystąpić do organu nadzorującego członka Związku o zastosowanie sankcji określonych w ustawie o kulturze fizycznej.

ROZDZIAŁ VI

REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU

§29

 1. Do reprezentowania Związku upoważniony jest Prezes Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF.
 2. Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu Miejskiego.

§30

 1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub upoważnionego przez Prezesa Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Zarząd Miejski w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

§31

Do szczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd Miejski może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§32

 1. Majątek Toruńskiego Związku TKKF stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Toruńskiego Związku TKKF powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, dochodów z majątku Toruńskiego  Związku TKKF oraz ofiarności publicznej. Toruński Związek TKKF może otrzymać dotacje i fundusze na zadania zlecone.

§33

 1. Uszczuplenie majątku Związku następuje na drodze uchwały Zarządu Miejskiego Toruńskiego Związku TKKF. Przy uszczupleniu majątku nieruchomego nie ma zastosowania § 24 Statutu.
 2. Przekazywanie majątku Toruńskiego Związku TKKF nie może odbywać się na rzecz członka Związku, członka jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie ma następować bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątek Toruńskiego Związku TKKF nie może być wykorzystywany na rzecz członków Związku, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Toruński Związek TKKF nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym w stosunku do członków Związku, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.
 5. Toruński Związek TKKF nie stosuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w ust. 2-5, zalicza się:
 • współmałżonka;
 • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
 • krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do drugiego stopnia,
 • powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do drugiego stopnia,
 • osobę związaną tytułem przysposobienia;
 • osobę związaną tytułem opieki,
 • osobę związaną tytułem kurateli.

§34

 1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Toruński Związek TKKF może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 2. Toruński Związek TKKF działając jako organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a osiągniętą nadwyżkę przychodów nad kosztami w całości przeznacza na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU TKKF

§35

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Toruńskiego Związku TKKF może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów, oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Zjazd Delegatów zwołany w drugim terminie podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów oddanych przez delegatów przybyłych na Zjazd.
 3. Uchwała o zmianie Statutu, dla zachowania ważności, podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym w ciągu 30 dni od daty uchwalenia.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Toruńskiego Związku TKKF określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel – związany z działalnością TKKF – na jaki ma być przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.
 5. Po zakończeniu likwidacji Toruńskiego Związku TKKF likwidator występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Toruńskiego  Związku TKKF z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.