Kandydaci na kurs powinni przesłać na adres Toruńskiego Związku TKKF następujące dokumenty:
odpis lub kserokopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej
zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej zawierające zdanie:
„W/w jest zdolny /a/ uczestniczyć w kursie dla instruktorów rekreacji ruchowej w spec. ………….(tutaj rodzaj specjalności)”
zgłoszenie na kurs  / do pobrania na str. www.maraton.pl
2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5×4,5 cm (podpisane przez kandydata na odwrocie imieniem i nazwiskiem) lub 3 w przypadku chęci uzyskania dodatkowej legitymacji w języku polskim,
kserokopia dowodu osobistego (w przypadku zmiany nazwiska – niezgodności z nazwiskiem na dokumencie o wykształceniu)
zaświadczenie  o przynajmniej 2 letnim stażu ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs (dot. niektórych specjalności)
kserokopię przedpłaty za kurs w wysokości 200 zł, pozostałą część należności należy wnieść najpóźniej w dzień rozpoczęcia kursu ! Przedpłaty za udział należy dokonać na konto  39124040091111000044907040

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW NA KURS

ukończone 18 lat
ukończona min. szkoła średnia
uczestnictwo w stałych grupach  prowadzonych w klubach przez co najmniej 2 lata / wymagane jest  poświadczenie klubu /
odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne w zależności od specjalności

Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
pozytywny wynik wstępnego sprawdzianu  przeprowadzonego przez prowadzącego zajęcia w dniu określonym przez organizatora.
UWAGA! W przypadku uzyskania negatywnej oceny zwracamy przedpłatę po potrąceniu opłaty za sprawdzian w wysokości 100,00zł

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia na kurs!

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres : Toruński Związek TKKF w Toruniu,  tel./fax.  0/56 65-22-168, lub tel. 0/56 66-34-710 mail: tkkf@maraton.pl