Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez Toruński Związek TKKF jest:
a/ przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
b/ dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz  wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej na 7 dni roboczych przed zakończeniem kursu,
c/ przesłanie kompletu dokumentów  min. na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu,

d/ posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

Wniesienie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu wpłaty.

Brak jakiegokolwiek  z wymaganych dokumentów lub braku pełnej wpłaty (maksymalnie na 7 dni roboczych przed egzaminem końcowym) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego. Po uzupełnieniu ewentualnych braków kursant będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego, traktowanego jak egzamin  poprawkowy.

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi uczestnik.
Toruński Związek TKKF zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych wpłat i zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot całości wpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika).
Toruński Związek TKKF ma prawo  odwołać oraz zmienić terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot wpłaty odbywa się na następujących zasadach:
a/ zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 100% wpłaty,
b/ zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 50% wpłaty,
c/ zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu lub w trakcie kursu – zwrot nie przysługuje,
d/ zgłoszenie rezygnacji przed rozpoczęciem kursu kwalifikacyjnego z uwagi na uzyskanie negatywnej oceny ze sprawdzianu ruchowego – zwrot przysługuje z potrąceniem 100 zł za sprawdzian. W przypadku dopuszczenia kandydata do udziału w kursie na indywidualnych warunkach (niedostateczne przygotowanie z danej specjalności) zwrot wpłaty nie przysługuje po podjęciu decyzji o uczestnictwie i przystąpieniu do zajęć.
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć oraz materiałów.
Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.
Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami (udokumentowanymi przez uczestnika).
Osobie skreślonej z ww. powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
Termin odbycia kolejnej części (ogólnej, specjalistycznej) może być w szczególnych przypadkach na pisemny wniosek uczestnika ( jak np. choroba, nieszczęśliwy wypadek) przesunięty, o ile  będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże  przerwa  nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu.
Uczestnicy   kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykładowcą i organizatorem kursu po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wys. 100 zł (za każdy z egzaminów poprawkowych) i w terminie nieprzekraczającym jednego roku.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu uczestnika kursu.