POROZUMIENIE

pomiędzy
Dyrektorem IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu
a
Prezesem Toruńskiego Związku
Krzewienia Kultury Fizycznej w sprawie
UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ
Toruń, 12 grudnia 2014 r.

Dnia 12 grudnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy:
panem Romanem Szeflerem, Dyrektorem IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu
a panem Ryszardem Kowalskim, Prezesem Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu zawarto porozumienie dotyczące współpracy o następującej treści:

§ 1
W trosce o rozwój kultury fizycznej i stworzenie możliwości nadawania dodatkowych uprawnień zawodowych poszerzających możliwości zatrudnienia absolwentów IX LO w Toruniu, strony zawierają porozumienie o współpra-cy w zakresie szkolenia zawodowego instruktorów rekreacji ruchowej.

§ 2
Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej możliwe jest dla uczniów klasy II i III IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu o profilu Zdrowie i Uroda po uprzednim odbyciu kursu, obejmującego 160 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i prak-tycznych oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu zewnętrznego organizowa-nego przez TKKF Toruń i spełniającego normy międzynarodowe ustano-wione przez Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla Sportu i Rekreacji Ruchowej oraz Krajowe Standardy Kompetencji Zawodowych – Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej.

§ 3
Porozumienie nie nakłada zobowiązań finansowych na żadną ze stron.

§ 4
Koszty uczestnictwa w zdobywaniu kwalifikacji (uczestnictwa w części specjalistycznej) oraz koszty uczestniczenia w egzaminie ponoszą zainteresowa-ni uczniowie. Szczegółowe zasady i tryb uzyskiwania uprawnień określa Za-łącznik nr 1.

§ 5
Informacja na temat zawartego porozumienia wraz z jego tekstem będzie zamieszczona na oficjalnych stronach internetowych szkoły oraz TKKF w celu poinformowania wszystkich zainteresowanych o porozumieniu i jego szczegółach.

§ 6
Osobami uprawnionymi do osobistych kontaktów w sprawach związanych z realizacją porozumienia są:
–   ze strony TKKF – p. Prezes Ryszard Kowalski,
–   ze strony IX LO – p. Regina Biegańska.

§ 7
Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Strony uzgadniają, że porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisa-nia.

§ 9
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 10
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszego porozumie-nia, strony będą rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.

§ 13
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących eg-zemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Prezes TKKF                                 Dyrektor IX LO