Kurs instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności samoobrona

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Zaświadczenie o 2- letnim stażu ćwiczeń
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralna część całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna obejmuje m. in. takie zagadnienia jak:

 • Samoobrona a rekreacja
 • Historia i rozwój sztuki walki w Polsce i na świecie
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Techniki walki
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Rola instruktora
 • Zasób ćwiczeń i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trenerzy i instruktorzy samoobrony z różnych sztuk walki.

Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u, i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK oraz na hali w jednej ze szkół toruńskich.
W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie ona AWF oraz instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności  są zwolnione  z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF Zarząd Miejski w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax. (0-56) 652 21 68, 663 47 10
tkkf@maraton.pl