Planowany termin szkolenia: kwiecień 2022

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralna część całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna obejmuje m. in. takie zagadnienia jak:

 • Pojęcie i geneza fitnessu
 • Zasady i formy prowadzenia zajęć
 • Systematyka ćwiczeń
 • Podstawy muzyki
 • Podstawy żywienia w treningu fitness
 • Zasób ćwiczeń i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trenerzy i instruktorzy fitness. Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u, w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK, a także w toruńskich Fitness Klubach.

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności są zwolnione z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – nowoczesne formy gimnastyki, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Zaświadczenie o 2- letnim stażu ćwiczeń
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF Zarząd Miejski w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax. (0-56) 652 21 68, 663 47 10
tkkf@maraton.pl