group of healthy people jogging in city park, runners team on morning training

Planowany termin szkolenia: luty 2021

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralna część całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Organizacja  imprez rekreacyjnych i turystycznych
 • Turystyka
 • Gry rekreacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Marketing w działalności instruktora rekreacji
 • Gimnastyka

Część specjalistyczna obejmuje m. in następujące bloki tematyczne:

 • Geneza joggingu na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu
 • Teoretyczne podstawy treningu
 • Struktura treningu
 • Cele, metody, zasady treningu
 • Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna
 • Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademii Bydgoskiej oraz trenerzy i instruktorzy L.A.

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.
Osoby, które ukończyły studia magisterskie na AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innych specjalnościach są zwolnione  z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • 2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm
 • Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax: 56 652 21 68, 56 663 47 10
tkkf@maraton.pl