Kursy i szkolenia

Toruński Związek TKKF jest jednostką szkolącą, wpisaną do ewidencji w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod nr. 2.04/00035/2008.

Organizacja kursu
Kurs prowadzony jest przez wybitnych szkoleniowców, praktyków i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i instruktorów, wykładowców zatwierdzonych wcześniej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a obecnie przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy w oparciu o własny program TKKF.

Program kursu zawiera część ogólną w wymiarze 63 godzin i część specjalistyczną   w wymiarze od 90 – 130 godzin.
Miejscem prowadzenia zajęć metodycznych i dydaktycznych jest   Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 75, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK oraz liczne kluby sportowe i rekreacyjne z terenu Torunia jak i okolic związane tematycznie z daną specjalnością. Zajęcia programowe będą realizowane w systemie stacjonarnym lub weekendowym (kilka – kilkanaście zjazdów).

Wręczenie legitymacji odbędzie się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu egzaminów – teoretycznego i praktycznego oraz zatwierdzeniu stosownej  dokumentacji przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy.

Do czasu uzyskania legitymacji z Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego Toruński Związek TKKF wyda osobom uprawnionym zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Wydana przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy legitymacja instruktora rekreacji ruchowej z daną  specjalnością uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej w różnych placówkach takich jak:  ogniska TKKF, kluby sportowe, ośrodki wypoczynkowe, prywatne kluby itp.
INSTRUKTOR  REKREACJI  RUCHOWEJ jest tytułem zawodowym.