Kursy i szkolenia

Toruński Związek TKKF jest jednostką szkolącą, wpisaną do ewidencji w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod nr. 2.04/00035/2008

Kurs prowadzony jest przez szkoleniowców i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz instruktorów, wykładowców zatwierdzonych wcześniej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a obecnie przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy w oparciu o własny program TKKF.

Program zawiera część ogólną w wymiarze 63 godzin i część specjalistyczną w wymiarze 90-130 godzin.
Miejscem prowadzenia zajęć metodycznych i dydaktycznych jest Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK oraz kluby sportowe związane tematycznie z wybraną specjalnością. Zajęcia programowe będą realizowane w systemie stacjonarnym lub weekendowym.

Do czasu uzyskania legitymacji z Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Toruński Związek TKKF wyda osobom uprawnionym zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Wydana przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy legitymacja instruktora rekreacji ruchowej z danej dyscypliny uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej w różnych placówkach typu:  ogniska TKKF, kluby sportowe, ośrodki wypoczynkowe, prywatne kluby itp.
INSTRUKTOR  REKREACJI  RUCHOWEJ jest tytułem zawodowym.