Informacje o KOMSZ TKKF

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu powołany do życia został Uchwałą Toruńskiego Związku TKKF z dnia 27.04.2011 r. Od tej chwili zatwierdza i nadzoruje szkolenia Instruktorów Rekreacji Ruchowej, Trenerów Osobistych oraz Menedżerów Sportu organizowanych na podstawie programów szkoleniowych należących do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie całej Polski. Absolwentom w/w kursów Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF nadaje tytuł zawodowy potwierdzony legitymacją instruktora, trenera lub menedżera. Działania Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu są zgodne z:

  • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),
  • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, ze zm.),
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216),
  • rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537 ze zm.)

UWAGA!!!
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829 ) Toruński Związek TKKF w dniu 26.11.2013 przyjął uchwałę w sprawie upowszechniania systemu kształcenia instruktorów, trenerów i menadżerów sportu. Na mocy tej uchwały Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu będzie nadzorował szkolenia instruktorów, trenerów i menedżerów sportu.