Klub Młodzieżowy

Projekt realizowany jest przez „Klub Młodzieżowy TKKF”

w okresie od 1.09.2021 r. do 28.02.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie darmowych działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 dzieci (z klas podstawowych IV-VIII) oraz 20 osób z otoczenia ( w tym 10 dzieci i 10 dorosłych) w dni powszednie, w godzinach pozalekcyjnych, na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie objętym LSR. 

W ramach projektu realizowane będą działania wspierające lokalną społeczność poprzez przeprowadzenie następujących zajęć:

warsztaty innowacyjne-48 godziny

zajęcia grupowe z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych -32 godziny

zajęcia wyrównawcze do wyboru przez uczestnika:

j.angielski -32 godziny

j.polski- 32 godziny

matematyka-32 godziny

poradnictwo psychologiczne -96 godzin

 Adres kontaktowy

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej :
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
Osoba do kontaktu: Katarzyna Klimaszewska
tel. 507-893-310
mail:km@maraton.pl

Wymagane dokumenty:

Dokumenty