REGULAMIN
Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast! Do dyrektorów przedszkoli, szkół i rektorów wyższych uczelni! Do dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów i dyrektorów spółek! Do właścicieli firm prywatnych! Do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych, działaczy turystycznych i animatorów kultury fizycznej! W roku 2019, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), organizujemy XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego zostanie rozegrany jubileuszowy XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. ”Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie!” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin. Sportowy Turniej Miast i Gmin jest polską wersją Światowego Dnia Sportu – Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For International Sport for All, w ostatnią środę maja. W imprezie międzynarodowej zgłoszone miasta losowane są w pięciu grupach, w zależności od liczby mieszkańców, a rywalizacja odbywa się w parach. Jedynym kryterium oceny jest procent liczby startujących do liczby mieszkańców danego miasta. Challenge Day do tej pory rozgrywany jest na tych samych zasadach. W latach 2009 – 2018 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich organizowała przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywane były kolejne edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Centralna Komisja Turniejowa wyraża serdeczne podziękowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin uczestniczącym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zwraca się ponownie do samorządów terytorialnych o wykorzystanie wielorakiego wymiaru społecznego tej imprezy do promowania na niwie sportu postaw proeuropejskich. Zwracamy się z apelem o przygotowanie bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Proponujemy zorganizowanie „Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej – osiągniemy zakładany cel.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2019
26 maja – 1 czerwca 2019 r.
1. ORGANIZATORZY.
1.1 Organizatorem XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
– XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW) przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. 1.2 Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.
2. CEL.
2.1 Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej.
2.2 Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych. 2.3 Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy. 2.4 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.
3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.
3.1 Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich powołuje Centralną Komisję Turniejową. Siedzibą Komisji jest biuro KFSdW w Warszawie. 3.2 Centralna Komisja Turniejowa ustala zasady współpracy z mediami: ogólnopolską prasą, radiem i telewizją. 3.3 Centralna Komisja Turniejowa dokonuje podsumowania i oceny wyników ogólnopolskich. 3.4 Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich powołuje Wojewódzkie Komisje Turniejowe, które są tworzone w oparciu o członków zwyczajnych Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich lub innych Stowarzyszeń, z którymi Zarząd KFSdW podpisuje stosowne porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Turnieju, w tym zorganizowania ogólnopolskiej i wojewódzkich inauguracji Turnieju oraz ogólnopolskiego podsumowania Turnieju.
4. TERMIN.
XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i rozgrywany w jego ramach jubileuszowy XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin odbędzie się w dniach 26 maja – 1 czerwca 2019 r.
5. UCZESTNICTWO.
5.1 W imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich –Sportowego Turnieju Miast i Gmin mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, m.in.: osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp. 5.2 Imprezą turniejową zaliczaną do klasyfikacji generalnej jest wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym będącym formą aktywności ruchowej, które:
– zostało zorganizowane specjalnie z okazji i w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
– odbyło się w okresie od 26 maja do 1 czerwca 2019 r.,
– zostało zorganizowane przez startujące w Turnieju miasto lub gminę na własnym terenie administracyjnym.
Uwaga: wydarzenia – konkurencje zorganizowane w tym samym miejscu i czasie stanowią jedną imprezę zaliczaną do klasyfikacji.

5.3 W klasyfikacji generalnej Turnieju do liczby startujących będą zaliczone wyłącznie osoby biorące czynny i świadomy udział w imprezach turniejowych. Do liczby startujących nie będą wliczani widzowie. Uwagi: Osoba startująca w Turnieju może brać udział w kilku imprezach rekreacyjno sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowości przez różnych organizatorów i każdorazowo mieć zaliczone uczestnictwo; 6. ZGŁOSZENIA. 6.1 Zgłoszenia udziału miasta lub gminy w XI ETSdW – XXV STMiG 2019, dokonuje właściwy organ samorządu terytorialnego poprzez:
– pobranie ze strony internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich pliku z formularzem zgłoszenia: 2019-STMIG-ZGLOSZENIE.xls, wypełnienie formularza i przesłanie pliku na adres e-mail: federacja@post.pl w formie załącznika do maila w terminie do dnia 21 maja 2019 r.
Uwaga: plik ze zgłoszeniem należy przesłać w oryginalnym formacie (.xls,.xlsx), a nie jego skan.
– zamieszczenie informacji o przystąpieniu do Turnieju wraz z kalendarzem zaplanowanych imprez turniejowych na portalu internetowym (stronie www) startującego miasta lub gminy – równocześnie z wysłaniem zgłoszenia. Informacje te opatrzone banerem Turnieju (do pobrania ze strony internetowej KFSdW) należy zamieścić na głównej stronie lub na podstronie, do której odnośnik winien znaleźć się na stronie głównej. Forma kalendarza imprez jest dowolna – przykładowy wzór kalendarza można pobrać ze strony internetowej KFSdW.
7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 7.1 Startujące miasta i gminy przekazują informację z przebiegu XI ETSdW – XXV STMiG 2019 poprzez:
– pobranie ze strony internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich pliku z formularzem sprawozdania: 2019-STMIG-SPRAWOZDANIE.xls , wypełnienie formularza i przesłanie pliku na adres e-mail: federacja@post.pl w formie załącznika do maila w terminie do dnia 9 czerwca 2019 r.
– w przypadku przeprowadzenia podczas turnieju Testów Coopera, aby liczba uczestników testów została uwzględniona w kryterium nr 3 klasyfikacji turniejowej (patrz punkt 8 poniżej), wymagane jest przesłanie dodatkowo w ww. terminie na adres e-mail: federacja@post.pl wypełnionego formularza zawartego w pliku 2019-STMIG-COOPER.xls (również do pobrania ze strony internetowej KFSdW)
– zamieszczenie wypełnionego formularza sprawozdania na portalu internetowym (stronie www) startującego miasta lub gminy do dnia 9 czerwca 2019 r. w miejscu, w którym zostało uprzednio opublikowane zgłoszenie do Turnieju i kalendarz planowanych imprez.
Uwaga: pliki ze sprawozdaniami należy przesłać w oryginalnym formacie, (.xls,.xlsx), a nie ich skany. 7.2 Sprawozdania opublikowane na stronie internetowej po 9 czerwca 2019 r. nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej. 7.3 Sprawozdanie z przebiegu Turnieju musi widnieć na portalu miasta lub gminy do końca września 2019 r. 8. OCENA WYNIKÓW. W klasyfikacji generalnej Turnieju zostaną uwzględnione tylko te miasta i gminy, które:
– dokonają terminowego zgłoszenia do Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 6.1,
– prześlą i opublikują na stronie internetowej w wyznaczonych terminach sprawozdanie z przebiegu Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 7.1,
– złożą sprawozdania o treści zgodnej z zapisami 5. punktu niniejszego regulaminu.
Rywalizacja ogólnopolska odbywać się będzie w następujących grupach : I. do 5 tys. mieszkańców IV. od 15 do 40 tys. mieszkańców II. od 5 do 7,5 tys. mieszkańców V. od 40 do 100 tys. mieszkańców III. od 7,5 do 15 tys. mieszkańców VI. ponad 100 tys. mieszkańców Trzy kryteria decydujące o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę: 1. Stosunek łącznej liczby osób startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców (w %). 2. Iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których te imprezy zostały przeprowadzone. 3. Łączna liczba startujących w udokumentowanych formularzem 2019-STMIG-COOPER testach Coopera, przeprowadzonych w ramach Turnieju (w tym kryterium brane są pod uwagę te osoby startujące, które ukończyły 13 rok życia).
Punktacja w ramach kryteriów 1 i 2: za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie plus 1 pkt., za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie minus 1 pkt., za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie minus 2 pkt. itd. Punktacja w ramach kryterium 3: za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie, które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, plus 1 pkt., za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie, które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, minus 1 pkt., za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie, które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, minus 2 pkt., itd. Wynik łączny, decydujący o kolejności w każdej grupie, będzie sumą punktów uzyskanych przez startujące miasta i gminy w trzech powyższych kryteriach. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów, o kolejności decyduje wynik (%) uzyskany w ramach kryterium nr 1.
9. UHONOROWANIE LAUREATÓW XI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH – XXV SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2019.
W celu uhonorowania laureatów Turnieju, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, we współpracy ze startującymi miastami i gminami, zorganizuje w trzech zwycięskich miastach/gminach w każdej z sześciu grup pikniki sportowo-rekreacyjne w ramach promocji hasła „Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie!”. Pikniki te zostaną zorganizowane w okresie od 1 września do 16 grudnia 2019 roku. Dla miast i gmin za aktywny udział w Turnieju zostaną ufundowane pamiątkowe puchary i dyplomy. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 10.1 Zgłoszenia oraz sprawozdania nie spełniające wymogów formalnych (np. zawierające niekompletne dane, przysłane po terminie) oraz sprawozdania nie spełniające pozostałych warunków regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.
10.2 Regulamin i informacje o XI Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2019, znajdują się na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl .
10.3 Formularze elektroniczne: 2019-STMIG-ZGLOSZENIE.xls, 2019-STMIG-SPRAWOZDANIE.xls, 2019-STMIG-COOPER.xls są udostępnione do pobrania na stronie www.federacja.com.pl 10.4 Klasyfikacja generalna zamieszczona zostanie na ww. stronie do 23 czerwca 2019 r. 10.5 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, w każdym przypadku, decydować będzie komisja właściwego szczebla. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Centralnej Komisji Turniejowej.