KRAJOWA FEDERACJA SPORTU dla WSZYSTKICH

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ

SPORTU dla WSZYSTKICH

XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

26 maja – 1 czerwca 2016 r.

REGULAMIN

Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast!

Do dyrektorów przedszkoli, szkół i rektorów wyższych uczelni! Do dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów i dyrektorów spółek! Do właścicieli firm prywatnych!

Do trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy sportowych, działaczy turystycznych i animatorów kultury fizycznej!

W roku 2016 po raz ósmy, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), organizujemy Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrany zostanie XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.

Sportowy Turnieju Miast i Gmin jest polską wersją Światowego Dnia Sportu – Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For International Sport for All, w ostatnią środę maja. W imprezie międzynarodowej zgłoszone miasta losowane są w pięciu grupach, w zależności od liczby mieszkańców, a rywalizacja odbywa się w parach. Jedynym kryterium oceny jest procent liczby startujących do liczby mieszkańców danego miasta. Challenge Day do tej pory rozgrywany jest na tych samych zasadach.

W latach 2009 – 2015 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowała Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozgrywane były kolejne edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W ubiegłorocznym VII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2015 sklasyfikowano 523 miasta i gminy, które zorganizowały imprezy turniejowe dla ponad 1,2 mln osób.

Centralna Komisja Turniejowa wyraża serdeczne podziękowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin uczestniczącym w Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zwraca się ponownie do samorządów terytorialnych o wykorzystanie wielorakiego wymiaru społecznego tej imprezy do promowania na niwie sportu postaw pro europejskich. Zwracamy się z apelem o przygotowanie bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Proponujemy zorganizowanie „Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej – osiągniemy zakładany cel.

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

26 maja – 1 czerwca 2016 r.

1. ORGANIZATORZY.

1.1 Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1.2 Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.

2. CEL.

2.1 Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia
oraz integracji rodzinnej.
2.2 Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych.
2.3 Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy.
2.4 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.

3.1 Centralną Komisję Turniejową powołuje Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Siedzibą
Komisji jest biuro KFSdW w Warszawie.
3.2 Centralna Komisja Turniejowa ustala zasady współpracy z mediami: ogólnopolską prasą, radiem i telewizją.
3.3 Centralna Komisja Turniejowa dokonuje podsumowania i oceny wyników ogólnopolskich i na tej podstawie przyznaje nagrody z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.4 Wojewódzkie Komisje Turniejowe zostaną utworzone w oparciu o członków zwyczajnych Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich lub innych stowarzyszeń, z którymi Zarząd KFSdW podpisze stosowne porozumienie o współdziałaniu.

4. TERMIN.

VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i rozgrywany w jego ramach XXII Sportowy Turniej Miast
i Gmin odbędzie się w dniach 26 maja – 1 czerwca 2016 r.

5. UCZESTNICTWO.

5.1 W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, m.in.: osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju jest czynny udział w imprezach turniejowych zorganizowanych w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
5.2 Imprezą turniejową zaliczaną do klasyfikacji generalnej jest wydarzenie o charakterze sportowo- rekreacyjnym lub turystycznym będącym formą aktywności ruchowej:
zorganizowane specjalnie w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, odbywające się w okresie od 26 maja do 1 czerwca 2016 r.,
zorganizowane przez startujące w Turnieju miasto/gminę na własnym terenie administracyjnym.

5.3 Nie będą zaliczane jako imprezy turniejowe np.:
imprezy kulturalne: zwiedzanie muzeów, wystawy, koncerty, pokazy filmowe itp.,
programowe lekcje wychowania fizycznego, oraz regulaminowe przerwy w zajęciach szkolnych,
mecze ligowe i treningi sportowe,
nabożeństwa religijne, procesje, pielgrzymki itp.,
5.4 Uczestnikami Turnieju zaliczanymi do liczby startujących, mogą być osoby biorące czynny i świa domy
udział w imprezie turniejowej.
Osoba startująca w Turnieju może brać udział w wielu imprezach rekreacyjno sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowości przez różnych organizatorów i każdorazowo mieć zaliczone uczestnictwo. W imprezach a nie konkurencjach w ramach tej samej imprezy !!!

Do st art ującyc h ni e m ożna zal i czać w i dzów – kibi ców .

6. ZGŁOSZENIA.

6.1 Zgłoszenia udziału miasta lub gminy w VIII Europejskim Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXII STMiG 2016, dokonuje właściwy organ samorządu terytorialnego poprzez:
Pobranie ze strony internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich: www.federacja.com.pl pliku Excel 2016-STMIG-ZGŁOSZENIE, wypełnienie go i przesłanie na adres e-mail: federacja@post.pl jako załącznika do maila, z zaznaczonym żąda ni em potwierdzenia odbioru .

Plik (bez kalendarza imprez turniejowych) należy przesłać w terminie do dnia 19 maja 2016 r.
Zamieszczenie treści wypełnionego formularza zgłoszenia oraz kalendarza imprez turniejowych na oficjalnym portalu startującego miasta lub gminy – równocześnie z wysłaniem zgłoszenia. Informacje te należy umieścić na głównej stronie lub na podstronie do której odnośnik musi się znaleźć na głównej stronie – np. w postaci logo lub banera Turnieju (do pobrania ze strony internetowej KFSdW).

7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

7.1 Startujące miasta i gminy przekazują informację z przebiegu VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXII STMiG 2016, w sposób następujący:

Pobranie ze strony internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich: www.federacja.com.pl pliku Excel 2016-STMIG-SPRAWOZDANIE, wypełnienie go i przesłanie na adres e-mail: federacja@post.pl jako załącznika do maila, z zaznaczonym żądaniem potwierdzenia odbioru.

Plik należy przesłać w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r.

W przypadku przeprowadzenia Testów Coopera wymagane jest przesłanie dodatkowo w ww. terminie na adres e-mail: federacja@post.pl wypełnionego formularza zawartego w pliku Excel 2016-STMIG- COOPER – plik również do pobrania ze strony internetowej www.federacja.com.pl

Zamieszczenie wypełnionego formularza sprawozdania wraz z wykazem zorganizowanych imprez turniejowych na oficjalnym portalu startującego miasta lub gminy do dnia 8 czerwca 2016 r.
Treść sprawozdania należy umieścić na głównej stronie lub na podstronie do której odnośnik musi się znaleźć na głównej stronie – np. w postaci logo lub banera Turnieju (do pobrania ze strony internetowej KFSdW), najlepiej w miejscu, w którym zostało opublikowane zgłoszenie i kalendarz imprez.
7.2 Sprawozdania opublikowane na stronie internetowej po 8 czerwca 2016 r. nie będą brane pod uwagę
przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.
7.3 Sprawozdanie z przebiegu Turnieju musi widnieć na portalu danego miasta lub gminy do końca września
2016 r.

8. OCENA WYNIKÓW.

W rywalizacji ogólnopolskiej klasyfikowane będą tylko te miasta i gminy, które:
1. Dokonają terminowego zgłoszenia do Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 6.1.
2. Prześlą i opublikują na stronie internetowej w wyznaczonych terminach sprawozdanie z przebiegu
Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 7.1.
3. Złożą sprawozdania rzetelne, z realną liczbą uczestników startujących w imprezach turniejowych.

Rywalizacja ogólnopolska odbywać się będzie w następujących grupach :

I. do 5 tys. mieszkańców IV. od 15 do 40 tys. mieszkańców II. od 5 do 7,5 tys. mieszkańców V. od 40 do 100 tys. mieszkańców III. od 7,5 do 15 tys. mieszkańców VI. ponad 100 tys. mieszkańców

Kryteria decydujące o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę:

1. Stosunek łącznej liczby osób startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców (w %).
2. Iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których te imprezy zostały
przeprowadzone.
3. Łączna liczba startujących w testach Coopera przeprowadzonych w ramach Turnieju.

Punktacja w ramach kryteriów 1 i 2:

za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie plus 1 pkt.,

za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie minus 1 pkt.,

za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie minus 2 pkt. itd.

Punktacja w ramach kryterium 3:

za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie,

które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, plus 1 pkt.,

za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie,

które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, minus 1 pkt.,

za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie,

które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, minus 2 pkt., itd.

Wynik łączny, decydujący o kolejności w każdej grupie, będzie sumą punktów uzyskanych przez startujące miasta i gminy w trzech powyższych kryteriach. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów, o kolejności decyduje wynik (%) uzyskany w ramach kryterium nr 1.

9. NAGRODY CENTRALNE Z DOFINANSOWANIA VIII EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH – XXII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2016 PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI.

Nagrodą będzie sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego, który nagrodzeni wybiorą sobie sami.
Środki finansowe przeznaczone na nagrody będą mogły być wykorzystane na zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie obiektów sportowych, zgodnie z potrzebami nagrodzonych, z wyjątkiem sprzętu osobistego użytku np.: dresów, koszulek, butów itp.
Bezpośrednimi odbiorcami sprzętu będą mogły być stowarzyszenia kultury fizycznej lub inne organizacje (np. UKS, ULKS) posiadające osobowość prawną, wokół których skupia się życie sportowe danego terenu, wytypowane przez władze samorządowe zwycięskich miast i gmin.
Wysokość nagród uzależniona będzie od wysokości dofinansowania imprezy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1 Zgłoszenia oraz sprawozdania nie spełniające wymogów formalnych (np. zawierające niekompletne dane, przysłane po terminie) oraz sprawozdania nierzetelne z nierealną liczbą uczestników imprez, nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.
10.2 Regulamin i wszystkie informacje o VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2016, znajdują się na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl

10.3 Formularze elektroniczne: 2016-STMIG-ZGŁOSZENIE, 2016-STMIG-SPRAWOZDANIE,

2016-STMIG-COOPER będą udostępnione do pobrania na stronie www.federacja.com.pl

10.4 Klasyfikacja generalna zamieszczona zostanie na ww. stronie do 20 czerwca 2016 r.
10.5 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, w każdym przypadku, decydować będzie komisja właściwego szczebla. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Centralnej Komisji Turniejowej.

Test Coopera (czyt. test kupera) – próba wytrzymałościowa opracowana przez am er ykański e go lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców.

Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód , pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością. Polega on na przemierzeniu (w dowolny sposób: biegnąc, idąc o własnych siłach) jak największego dystansu w ciągu 12 minut.

Kondycję fizyczną,

w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być wyraźnie oznaczone minimum co 50 m (dla pełnej dokładności pomiaru czterech sędziów dystansowych na obwodzie bieżni lub co sto metrów na innej trasie).

Trzy poniższe tabele zawierają wyniki uwzględniające wiek i płeć testowanej osoby. Sportowcy profesjonalni podlegają ocenie w odmiennych (wyższych) kryteriach.

Test Coopera – grupa wiekowa od 13 do 20 lat

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

13-14

M

2700+ m

2400–2700 m

2200–2399 m

2100–2199 m

2100- m

13-14

K

2000+ m

1900–2000 m

1600–1899 m

1500–1599 m

1500- m

15-16

M

2800+ m

2500–2800 m

2300–2499 m

2200–2299 m

2200- m

15-16

K

2100+ m

2000–2100 m

1700–1999 m

1600–1699 m

1600- m

17-20

M

3000+ m

2700–3000 m

2500–2699 m

2300–2499 m

2300- m

17-20

K

2300+ m

2100–2300 m

1800–2099 m

1700–1799 m

1700- m

Test Coopera – grupa wiekowa od 20 do 50+ lat

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

20-29

M

2800+ m

2400–2800 m

2200–2399 m

1600–2199 m

1600- m

20-29

K

2700+ m

2200–2700 m

1800–2199 m

1500–1799 m

1500- m

30-39

M

2700+ m

2300–2700 m

1900–2299 m

1500–1899 m

1500- m

30-39

K

2500+ m

2000–2500 m

1700–1999 m

1400–1699 m

1400- m

40-49

M

2500+ m

2100–2500 m

1700–2099 m

1400–1699 m

1400- m

40-49

K

2300+ m

1900–2300 m

1500–1899 m

1200–1499 m

1200- m

50+

M

2400+ m

2000–2400 m

1600–1999 m

1300–1599 m

1300- m

50+

K

2200+ m

1700–2200 m

1400–1699 m

1100–1399 m

1100- m

Test Coopera – grupa – sportowcy

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

Mężczyźni

3700+ m

3400–3700 m

3100–3399 m

2800–3099 m

2800- m

Kobiety

3000+ m

2700–3000 m

2400–2699 m

2100–2399 m

2100- m

Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla płci i wieku komórce tabeli podanej powyżej i odczytać wynik. Jeśli jest on gorszy niż „bardzo źle” to są przyczyny do niepokoju…

Warunki do przeprowadzenia testu

Aby test był miarodajny należy zadbać o kilka szczegółów:

• Nawierzchnia, na której będziemy biegać powinna być równa i płaska. Najlepiej biegać po bieżni.

• Pomiar odległości musi być precyzyjny z dokładnością do 50 m.

• Nie powinno się biegać w grupach większych niż 20-30 osób.

• Ważne jest odpowiednie obuwie i strój, który nie krępuje ruchów biegacza.

• Przed biegiem koniecznie należy przeprowadzić rozgrzewkę, przygotowującą mięśnie do wysiłku.