Sportowy Turniej Miast i Gmin: 14-20 września 2020 r. i 1-7 października 2020 r.

REGULAMIN

XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2020
14-20 września 2020 r. oraz 1-7 października 2020 r.

1. ORGANIZATORZY.
1.1 Organizatorem XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW) przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu.
1.2 Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.
2. CEL.
2.1 Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej.
2.2 Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych.
2.3 Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy.
2.4 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.
3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.
3.1 Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich powołuje Centralną Komisję Turniejową. Siedzibą Komisji jest biuro KFSdW w Warszawie.
3.2 Centralna Komisja Turniejowa ustala zasady współpracy z mediami: ogólnopolską prasą, radiem i telewizją.
3.3 Centralna Komisja Turniejowa dokonuje podsumowania i oceny wyników ogólnopolskich.
3.4 Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich powołuje Wojewódzkie Komisje Turniejowe, które są tworzone w oparciu o członków zwyczajnych Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich lub innych Stowarzyszeń, z którymi Zarząd KFSdW podpisuje stosowne porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Turnieju, w tym zorganizowania ogólnopolskiej i wojewódzkich inauguracji Turnieju oraz ogólnopolskiego podsumowania Turnieju.
4. TERMIN.
XII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin odbędzie się w dwóch terminach: od 14 do 20 września 2020 r. oraz od 1 do 7 października 2020 r. – tydzień do wyboru przez JST (do zadeklarowania w formularzu zgłoszenia do Turnieju).
5. UCZESTNICTWO.
5.1 W imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich –Sportowego Turnieju Miast i Gmin mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, m.in.: osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp. – osoby zarówno pełnosprawne jak i z niepełnosprawnościami.
5.2 Imprezą turniejową zaliczaną do klasyfikacji generalnej jest wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym będącym formą aktywności ruchowej, które: zostało zorganizowane specjalnie z okazji i w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin, odbyło się w zadeklarowanym przez JST okresie (14-20 września lub 1-7 października 2020 r., zostało zorganizowane przez startujące w Turnieju miasto lub gminę na własnym terenie administracyjnym.
4
Uwaga: wydarzenia – konkurencje zorganizowane w tym samym miejscu i czasie stanowią jedną imprezę zaliczaną do klasyfikacji.
5.3 W klasyfikacji generalnej Turnieju do liczby startujących będą zaliczone wyłącznie osoby biorące czynny i świadomy udział w imprezach turniejowych. Do liczby startujących nie będą wliczani widzowie.
Uwagi: Osoba startująca w Turnieju może brać udział w kilku imprezach rekreacyjno-sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowości przez różnych organizatorów i każdorazowo mieć zaliczone uczestnictwo;
6. ZGŁOSZENIA.
6.1 Zgłoszenia udziału miasta lub gminy w XII ETSdW – XXVI STMiG 2020, dokonuje właściwy organ samorządu terytorialnego poprzez: pobranie ze strony internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich pliku z formularzem zgłoszenia: 2020-STMIG-ZGLOSZENIE.xls, wypełnienie formularza i przesłanie pliku na adres e-mail: federacja@post.pl w formie załącznika do maila w terminie do 13 września 2020 r.
Uwaga: plik ze zgłoszeniem należy przesłać w oryginalnym formacie, a nie jego skan. zamieszczenie informacji o przystąpieniu do Turnieju wraz z kalendarzem zaplanowanych imprez turniejowych na portalu internetowym (stronie www) startującego miasta lub gminy – równocześnie z wysłaniem zgłoszenia. Informacje te opatrzone banerem Turnieju (do pobrania ze strony internetowej KFSdW) należy zamieścić na głównej stronie lub na podstronie, do której odnośnik winien znaleźć się na stronie głównej. Forma kalendarza imprez jest dowolna – przykładowy wzór kalendarza można pobrać ze strony internetowej KFSdW.
7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
7.1 Startujące miasta i gminy przekazują informację z przebiegu XII ETSdW – XXVI STMiG 2020 poprzez: pobranie ze strony internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich pliku z formularzem sprawozdania: 2020-STMIG-SPRAWOZDANIE.xls , wypełnienie formularza i przesłanie pliku na adres e-mail: federacja@post.pl w formie załącznika do maila w terminie do dnia 15 października 2020 r. w przypadku przeprowadzenia podczas turnieju Testów Coopera, aby liczba uczestników testów została uwzględniona w kryterium nr 3 klasyfikacji turniejowej (patrz punkt 8 poniżej), wymagane jest przesłanie dodatkowo w ww. terminie na adres e-mail: federacja@post.pl wypełnionego formularza zawartego w pliku 2020-STMIG-COOPER.xls (również do pobrania ze strony internetowej KFSdW) zamieszczenie wypełnionego formularza sprawozdania na portalu internetowym (stronie www) startującego miasta lub gminy do dnia 15 października 2020 r. w miejscu, w którym zostało uprzednio opublikowane zgłoszenie do Turnieju i kalendarz planowanych imprez.
Uwaga: pliki ze sprawozdaniami należy przesłać w oryginalnym formacie, a nie ich skany.
7.2 Sprawozdania opublikowane na stronie internetowej po 15 października 2020 r. nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.
7.3 Sprawozdanie z przebiegu Turnieju musi widnieć na portalu miasta lub gminy do końca grudnia 2020 r.
8. OCENA WYNIKÓW.
W klasyfikacji generalnej Turnieju zostaną uwzględnione tylko te miasta i gminy, które: dokonają terminowego zgłoszenia do Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 6.1, prześlą i opublikują na stronie internetowej w wyznaczonych terminach sprawozdanie z przebiegu Turnieju zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 7.1, złożą sprawozdania o treści zgodnej z zapisami 5. punktu niniejszego regulaminu.
Rywalizacja ogólnopolska odbywać się będzie w następujących grupach :
I. do 5 tys. mieszkańców IV. od 15 do 40 tys. mieszkańców
II. od 5 do 7,5 tys. mieszkańców V. od 40 do 100 tys. mieszkańców
III. od 7,5 do 15 tys. mieszkańców VI. ponad 100 tys. mieszkańców
Trzy kryteria decydujące o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę:
1. Stosunek łącznej liczby osób startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców (w %).
2. Iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których te imprezy zostały przeprowadzone.
5
3. Łączna liczba startujących w udokumentowanych formularzem 2020-STMIG-COOPER testach Coopera, przeprowadzonych w ramach Turnieju (w tym kryterium brane są pod uwagę te osoby startujące, które ukończyły 13 rok życia).
Punktacja w ramach kryteriów 1 i 2:
za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie plus 1 pkt.,
za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie minus 1 pkt.,
za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie minus 2 pkt. itd.
Punktacja w ramach kryterium 3:
za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie,
które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, plus 1 pkt.,
za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie,
które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, minus 1 pkt.,
za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie sklasyfikowanych miast i gmin w danej grupie,
które zorganizowały (potwierdzony listą startujących) test Coopera, minus 2 pkt., itd.
Wynik łączny, decydujący o kolejności w każdej grupie, będzie sumą punktów uzyskanych przez startujące miasta i gminy w trzech powyższych kryteriach. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów, o kolejności decyduje wynik (%) uzyskany w ramach kryterium nr 1.
9. UHONOROWANIE LAUREATÓW XII EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH – XXVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2020.
W celu uhonorowania laureatów Turnieju, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zorganizuje w zwycięskich miastach/gminach (JST), we współpracy z tymi miastami i gminami, 18 pikników sportowo-rekreacyjnych w ramach promocji hasła „Sport kluczem do zdrowia”.
Wysokości dofinansowania organizacji pikników:
⁕ za zajęcie 1 miejsca w grupie – 6 tys. zł.,
⁕ za zajęcie 2 miejsca w grupie – 5 tys. zł.,
⁕ za zajęcie 3 miejsca w grupie – 4 tys. zł.,
Pikniki zostaną zorganizowane w okresie od 26 października do 20 grudnia 2020 roku.
Dla miast i gmin za aktywny udział w Turnieju zostaną ufundowane pamiątkowe puchary i dyplomy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
10.1 Zgłoszenia oraz sprawozdania nie spełniające wymogów formalnych (np. zawierające niekompletne dane, przysłane po terminie) oraz sprawozdania nie spełniające pozostałych warunków regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.
10.2 Regulamin i informacje o XII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020, znajdują się na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl .
10.3 Formularze elektroniczne: 2020-STMIG-ZGLOSZENIE.xls, 2020-STMIG-SPRAWOZDANIE.xls, 2020-STMIG-COOPER.xls są udostępnione do pobrania na stronie www.federacja.com.pl
10.4 Klasyfikacja generalna zamieszczona zostanie na stronie www.federacja.com.pl do 25 października 2020 r.
10.5 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, w każdym przypadku, decydować będzie komisja właściwego szczebla. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Centralnej Komisji Turniejowej.