REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH OŚRODKA TERAPII
RUCHOWEJ DLA OSÓB III WIEKU I Z NADWAGĄ
AKCJA DOFINANSOWANA PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

Organizatorem zajęć  jest Toruński Związek TKKF. Program dotyczy utrzymania i poprawy kondycji osób starszych.

 1. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin sali sportowej, pływalni, Fitness Klubu oraz niniejszy regulamin.
 2. Uczestnikami programu są seniorzy, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 3. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w wymiarze:
 • w sali sportowej (Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Bema 66) 2 razy w tygodniu :

w poniedziałki w godz. 17.30 i  18:30

w czwartki       w godz.  17.30 i  18:30

 • na pływalni (MOSiR przy ul. Bażyńskich  9/17) 1 raz w tygodniu

we wtorki  godz. 17:00 i  17:50

 • w Fitness Klubie TKKF ( przy ul. Wojska Polskiego 43/45) 1 raz w tygodniu

w piątki w godz. 17:15 i 18:15

 • w Lasku Bielańskim przy ul Bema 1 raz w tygodniu

w soboty zbiórka o godz 9:00

 1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów – specjalistów posiadających uprawnienia instruktorskie, trenerskie w specjalnościach: instruktor jogi, aqua fitness, nordic walking, fitness nowoczesne formy gimnastyki, profilaktyki zdrowotnej 50+, trenera personalnego.
 2. Instruktor zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć wraz z rejestrem uczestników w grupach.
 3. Instruktor zobowiązany jest do zorganizowania zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników oraz zapewnienia wszelkiej pomocy ćwiczącemu.
 4. Formuła zajęć nie przewiduję możliwości korzystania z obiektów sportowych w sposób dowolny ( np. wolne pływanie, korzystanie z urządzeń rekreacyjnych oraz bez nadzoru instruktora)
 5. Zapisy na zajęcia i pobieranie opłat prowadzone są przez kierownika lub instruktora.
 6. Zajęcia prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem
 7. Maksymalna liczba uczestników zajęć w grupie wynosi 25 na basenie do 20 osób.
 8. W razie wolnych miejsc w dniu i godz. zajęć jest możliwość dołączenia do ćwiczących z listy oczekujących w taki sposób, aby grupa nie przekroczyła zakładanych ilości osób.
 9. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 60 min w sali gimnastycznej i w plenerze, 55 min w Fitness Klubie i na basenie.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika, na sali i w plenerze instruktora rekreacji.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do informowania o planowanych nieobecnościach w celu umożliwienia korzystania z zajęć innym osobom.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.
 13. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia osoby na zajęcia.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zagubione lub zniszczone mienie uczestników.
 15. Uczestnik powinien posiadać wykupione indywidualne ubezpieczenie od Następstw Niebezpiecznych Wypadków na czas trwania zajęć.
 16. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności Cywilnej wobec uczestników zajęć. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód , jakie mogą występować w związku z obecnością na zajęciach.
 17. Uczestnik bierze udział w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 18. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 19. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów programu ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)
 20. Uczestnicy programu, którzy ukończyli 65 lat i posiadają dokument pod nazwą Toruńska Karta Seniora mogą korzystać z 10% ulgi w zakresie prowadzonych zajęć nie objętych innymi zniżkami.

Pobierz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ